0 0

VOP

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EOD European Online Distribution GmbH

1. Platnost

Všechny dodávky, služby a nabídky EOD European Online Distribution GmbH podléhají těmto podmínkám. Odchylné podmínky zákazníka, které nebyly výslovně uznány, jsou nezávazné, i když proti nim nebyla výslovně vznesena námitka.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

Informace v reklamních textech a popisech nelze brát, pokud není dohodnuto jinak, jako zaručené vlastnosti nebo záruku . Prezentace produktů v e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Kliknutím na tlačítko „Koupit" zadáte závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Zpracování Potvrzení přijetí objednávky následuje ihned po odeslání objednávky a ještě nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme přijmout zasláním potvrzení objednávky e-mailem nebo dodáním zboží do dvou dnů .

3. Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení činí třicet dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi uvedená třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (EOD European Online Distribution GmbH, Bötzinger Straße 31, 79111 Freiburg, telefon +49 761 45 89 29-52, fax: +49 761 45 89 29-99, [email protected]) pomocí jedinečného vysvětlení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, který není nutný.

Aby se zachovala lhůta pro odstoupení, stačí, když své oznámení o uplatnění práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, zašleme vám zpět všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho výběru jiného způsobu doručení než je nejvýhodnější standardní dodávka, kterou nabízíme), a to okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro tuto zpětnou úhradu použijeme stejnou platební metodu, jakou jste použili v původní transakci, pokud s Vámi není dohodnuto jinak; v žádném případě Vám nebudou kvůli této zpětné úhradě započítány žádné poplatky. Můžeme zpětnu úhradu zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží zaslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte zaslat zpět nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, na naši adresu GROUNDIES®, EOD European Online Distribution GmbH, Bötzinger Straße 31, 79111 Freiburg. Lhůta se považuje za splněnou, jestliže zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dní.

V Německu nesete přímé náklady na vrácení zboží, pokud cena položky, která má být vrácena, nepřesahuje 40 EUR. Ve všech ostatních zemích nesete přímé náklady na vrácení zboží vy.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zboží .

Upozornění

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje, pokud jste jednali při výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti (objednávky ze strany podnikatelů).

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)
Určeno společnosti EOD European Online Distribution GmbH, Bötzinger Straße 31, 79111 Freiburg, fax: +49 761 45 89 29-99, [email protected]:

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)
Jméno spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při oznámení na papíře)
Datum


(*) Nehodící se škrtněte. Formulář pro odstoupení od smlouvy si také můžete stáhnout zde v podobě PDF.

Vracené zboží zašlete prosím na adresu:
GROUNDIES
EOD European Online Distribution GmbH
Bötzinger Straße 31
79111 Freiburg

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává majetkem společnosti EOD European Online Distribution GmbH až do úplného zaplacení.

7. Reklamace vad, záruka

Na veškeré zboží z našeho e-shopu existují zákonná záruční práva. Pro komerční zákazníky však platí, že promlčecí lhůta pro nároky na vady činí 12 měsíců, počítáno od okamžiku převodu rizika.

8. Omezení ručení

Nároky na náhradu škody způsobené porušením sekundárních smluvních závazků a protiprávním jednáním jsou vůči společnosti EOD European Online Distribution GmbH vyloučeny, pokud se nejedná o úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání nebo porušení základní smluvní povinnosti nebo pokud nedojde k poranění nebo poškození zdraví nějaké osoby. To platí také v případě, že je požadována náhrada za nepřímé nebo následné škody. Odpovědnost upravená zákonem o ručení za produkt (ProdHG) zůstává nedotčena.

9. Místo plnění, soudní příslušnost, volba práva

Místem plnění a sídlem soudu je Freiburg, pokud je zákazník obchodníkem nebo právnickou osobou podle veřejného práva. Smluvní vztah podléhá výhradně německému právu, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

10. Salvátorská klauzule

Pokud by byla neúčinná jedna klauzule těchto VOP, zůstává účinnost zbývajících podmínek nedotčena.

11. Alternativní řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Účastnit postupu urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele nejsme povinni ani ochotni.