0 0

Voorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden van Groundies GmbH

De Nederlandse bewoording is ter informatie. De Duitse bewoording is leidend.

1. Toepassingsbereik

Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Groundies GmbH (hierna:: Groundies GmbH) worden uitsluitend verzorgd/aangeboden op basis van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden van de koper die niet expliciet schriftelijk worden bevestigd, zijn niet-bindend, ook als ze niet expliciet zijn tegengesproken.

2. Aanbod en afsluiten contract

Details in de reclameteksten en -brieven mogen niet gezien worden als gegarandeerde eigenschappen van het product of garanties, tenzij anders is overeengekomen. Onze website mag niet worden gekwalificeerd als een aanbod. De klant ontvangt eerst een bevestiging. Het contract is afgesloten met de verzending van goederen of een aparte acceptatie van de bestelling van de klant door Groundies GmbH.

3. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

De herroepingstermijn vervalt na 30 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder, die u heeft aangewezen, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Voor uitoefening van het recht op herroeping, moet u ons (Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Duitsland, [email protected], Phone +49 761 45 89 29-52) informeren over uw besluit tot herroepping van dit contract door een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. We zullen deze terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode die u heeft gekozen voor de initiële transactie, tenzij u expliciet anderszins bent overeengekomen; in ieder geval brengt de terugbetaling geen kosten voor u met zich mee. Het kan zijn dat we wachten met terugbetaling tot we de goederen terug hebben ontvangen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons hebt doorgegeven. U heeft voldaan aan de deadline als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is vervallen.

U bent zelf aansprakelijk voor eventuele vermindering in waarde van de goederen door een hantering anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Nederland komen de directe kosten van terugsturen van de goederen voor uw eigen rekening wanneer de prijs van het teruggestuurde artikel niet meer bedraagt dan € 40. In alle andere landen zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor jouw rekening.

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van niet-geprefabriceerde goederen waarvan de individuele keuze of het gebruik door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument (§ 312g BW).

Modelformulier herroeping

Aan Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Duitsland, [email protected]

k/Wij* delen bij deze mede dat ik/wij* mijn/ons* verkoopcontract herroepen betreffende de volgende goederen(*)/de levering van de volgende diensten(*),
Besteld op(*)/ Ontvangen op(*),
Naam van de consument(en),(*)
Adres van de consument(en),
Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden),
Datum


(*) Doorhalen vat niet van toepassing is. U kunt het modelherroepingsformulier hier ook downloaden als pdf.

Retouradres:
Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova

4. Levering

Bestellingen worden bezorgd door DHL, UPS en Deutsche Post.

5. Prijzen en betaling

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW voor het betreffende wettelijke tarief. Verzending wordt apart in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen, moeten facturen betaald worden zonder aftrek binnen 10 dagen na de factuurdatum. In geval van een vertraagde betaling, wordt rente in rekening gebracht volgens het wettelijke tarief. Verdere claims blijven voorbehouden.
De Koper heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen onuitvoerbaar zijn geworden, onbetwist zijn of door by 
Groundies GmbH.zijn erkend.

6. Behoud van eigendomsrecht

Groundies GmbH behoudt zijn recht op de aangekochte goederen tot aan ontvangst van alle betalingen volgens het contract.

7. Garantie

Garantie wordt gegeven in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wat de garantie voor zakelijke klanten betreft, zijn vorderingen wegens gebreken echter 12 maanden na de overdracht van het risico verjaard.

8. Algemene beperking van aansprakelijkheid

Vorderingen tegen Groundies GmbH voor schadevergoeding wegens schending van contractuele nevenverplichtingen en onrechtmatige daad zijn uitgesloten, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid of bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting of in geval van schade aan de gezondheid of aan het lichaam van een mens. Hetzelfde geldt voor vorderingen vanwege schade voor zover de compensatie voor indirechte schade of schade als gevolg van een gebrek is geëist. De wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht

Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen en plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Freiburg, voor zover de contractant een geregistreerde handelaar of een rechtspersoon naar publiek recht is. De contractuele relatie wordt beheerst door de Duitse wet. Het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

10. Scheidbaarheid

Als enige bepaling of voorwaarde in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt, dan wordt de werking van alle andere voorwaarden daardoor niet aangetast. Alle bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden zijn scheidbaar.

11. Alternatieve oplossing van geschillen volgens art. 14 (1) Bepalingen online geschillenbeslechting (ODR) en § 36 Duitse Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG):

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.