0 0

Terms

Allmänna affärsvillkor för Groundies GmbH

Den engelska formuleringen ges bara i informationssyfte. Den tyska formuleringen gäller.

1. Tillämpningsområde

Alla leveranser, tjänster och erbjudanden från Groundies GmbH (fortsättningsvis benämnt: Groundies GmbH) görs/tillhandahålls uteslutande på grundval av dessa Allmänna Affärsvillkor. Eventuella avvikande villkor för köparen som inte uttryckligen och skriftligen erkänns ska vara icke-bindande även om de inte uttryckligen motsägs.

2. Erbjudande och ingående av kontrakt

Alla detaljer som anges i annonstexter och -brev ska inte betraktas som garanterade egenskaper hos produkten eller garantierna, om inte annat överenskommits. Vår webbplats ska inte kvalificera som ett erbjudande. Kunden mottar en bekräftelse först. Kontraktet ingås i och med avsändningen av varor eller ett separat godkännande av kundens beställning av Groundies GmbH.

3. Ångerrätt

Ångerrätt

Ångerrätten löper ut efter 30 dagar från den dag då du, eller en tredje part annan än transportören och som anges av dig, erhåller fysisk besittning av varorna

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Tyskland, [email protected], Telefon +49 761 45 89 29-52) om ditt beslut att frånträda avtalet via ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

För att möta deadline för avtalsfrånträde räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan tidsfristen har löpt ut.

Effekt av frånträde

Om du frånträder avtalet kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de tilläggskostnader som tillkommer i och med ditt val av en leverans annan än den billigaste typen av standardfrakt som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida annat inte uttryckligen har avtalats; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla tillbaka återbetalning till dess att vi har fått tillbaka varorna eller du har tillhandahållit bevis för att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter ej senare än 14 dagar från den dag då du till oss meddelar ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen uppnås om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du måste stå för de direkta kostnaderna för retur av varorna.

Du ansvarar enbart för eventuellt minskat värde som kan härledas till hantering annan än vad som krävs för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov (§ 312g BGB).

Mall för ångerblankett

Till Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg - Tyskland, [email protected]

Jag/vi(*) meddelar härmed att jag/vi(*) frånträder mitt/vårt(*) försäljningsavtal för följande varor(*)/för tillhandahållande av följande tjänst(*),
Beställd den(*)/mottagen den(*)
Konsumentens/konsumenternas namn,(*)
Konsumentens/konsumenternas adress:
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (enbart om denna blankett meddelas på papper)
Datum/p>


(*) Stryk det som ej är tillämpligt. Du kan även ladda ner ångerblanketten som en PDF här .

Returadress:
Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova

4. Leverans

Beställningarna levereras av DHL, UPS och Deutsche Post.

5. Priser och betalning

Om inte annat anges, visas alla priser inklusive mervärdesskatt till respektive lagstadgad skattesats. Leveransen faktureras separat. Om inte annat avtalats, ska fakturor förfalla till betalning utan avdrag inom tio dagar från faktureringsdatumet. I händelse av utebliven betalning ska ränta påföras enligt lagstadgad kurs. Ytterligare fordringar förblir förbehållna.
Köparen ska endast ha rätt till avräkning om dess motkrav har blivit omistliga, är obestridda eller har erkänts av 
Groundies GmbH.

6. Äganderättsförbehåll

Groundies GmbH förbehåller sig äganderätten till de köpta varorna fram till mottagande av alla betalningar enligt avtalet.

7. Garanti

Garanti kommer att ges i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Vad gäller garanti för företagskunder kommer dock fordringar på grund av defekter att preskriberas 12 månader efter att risken har överlåtits.

8. Allmän ansvarsbegränsning

Eventuella fordringar mot Groundies GmbH för skadestånd för brott mot avtalsenliga förpliktelser och för åtalbara handlingar är uteslutna, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet eller brott mot en materiell avtalsplikt eller vid hälsoskada eller kroppsskada på en människa. Samma gäller för skadeståndskrav beträffande ersättning för indirekt skada eller följdskada orsakad av en defekt. Produktansvarslagen ska inte påverkas.

9. Utförandeplats, jurisdiktionsplats, gällande lag

Utförandeplats för alla skyldigheter och jurisdiktionsplats för alla tvister som härrör från avtalsförhållandet ska vara Freiburg, i den omfattning avtalsslutande part är en registrerad handlare eller en juridisk person under offentlig rätt. Avtalsförhållandet ska regleras av tysk lag. CISG ska inte tillämpas.

10. Skiljbarhet

Om något villkor i dessa Allmänna villkor är ogiltigt eller blir kommer att bli ogiltigt ska verkningsgraden av några andra villkor inte försvagas därmed. Alla villkor i dessa Allmänna villkor är skiljbara.