0 0

Ångerrätt

Ångerrätt

Ångerrätten löper ut efter 30 dagar från den dag då du, eller en tredje part annan än transportören och som har angivits av dig, erhåller fysisk besittning av varorna.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg, [email protected], Telefon +49 761 45 89 29-52) om ditt beslut att frånträda avtalet via ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

För att möta deadline för avtalsfrånträde räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan tidsfristen har löpt ut.

Effekt av avtalsfrånträde

Om du frånträder avtalet kommer vi att ersätta alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de tilläggskostnader som tillkommer i och med ditt val av en leverans annan än den billigaste typen av standardfrakt som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida annat inte uttryckligen har avtalats; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla tillbaka återbetalning till dess att vi har fått tillbaka varorna eller du har tillhandahållit bevis för att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter ej senare än 14 dagar från den dag då du till oss meddelar ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen uppnås om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

I Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien och Nederländerna står du för de direkta kostnaderna för returnering av varorna, om priset på varan som ska returneras inte överstiger 40 euro. I alla andra länder måste du stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar enbart för eventuellt minskat värde som kan härledas till hantering annan än vad som krävs för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov (§ 312g BGB).

Mall för ångerblankett

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
Till Groundies GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 17, 79100 Freiburg, [email protected]:

Jag/vi(*) meddelar härmed att jag/vi(*) frånträder mitt/vårt(*) försäljningsavtal för följande varor(*)/för tillhandahållande av följande tjänst(*),
Beställd den(*)/mottagen den(*)
Beställd den(*)/mottagen den(*)
Konsumentens/konsumenternas adress:
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (enbart om denna blankett meddelas på papper) Datum


(*) Stryk det som inte gäller. Du kan ladda ner ångerblanketten som PDF here as well.

Returadress:
Groundies GmbH
c/o Multi channel Logistic
Nová Hospoda 30
CZ-348 02 -Bor u Tachova